لینک های مرتبط

این خدمت که مبتنی بر دریافت اطلاعات بر خط از پایگاههای اطلاعاتی متصل میباشد به دارندگان بانکهای اطلاعاتی اجازه میدهد تا ضمن تعریف اقلام اطلاعاتی خود جهت دسترسی به متقاضیان خدمت ، تعداد مجاز استعلام و نیز مدیریت فیلدهای اطلاعاتی را در اختیار داشته باشند .همچنین دستگاها و سازمانهای متصل که متقاضی دریافت این خدمات می باشند با ارسال درخواست سرویس به سرویس دهنده پس از تایید و تعریف تعداد استعلام مجاز امکان دریافت استعلام مورد نیاز را خواهد داشت.