لینک های مرتبط

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی سیتاد در حال حاضر شامل بخش های عملیات، طراحی و تولید نرم افزار، زیرساخت و واحد کنترل پروژه می باشد.

 • واحد عملیات
  این بخش وظیفه دریافت پیشنهادات ،درخواستها و نیازهای مشتریان، برگزاری جلسات فنی ، تعیین نیازمندی های مشتریان و کلیه وظایف عملیاتی را بر عهده دارد.
 • تولید نرم افزار
  وظیفه طراحی ،تولید و تست سامانه های مورد نیاز و برنامه های کاربردی را عهده واحد تولید می باشد.
 • تیم زیرساخت
  این بخش وظیفه تحلیل شبکه و تامین زیرساختمهای مورد نیاز را بر عهده دارد. امکان سنجی زیرساخت و تجهیزات مورد نیاز برای اتصال مشتری به سیتاد، پایش شبکه و نگهداری سیستمها از دیگر وظایف این واحد است. استانداردها و چک لیست های لازم برای بررسی وضعیت زیرساخت در این واحد تهیه می گردد. 
 • تیم کنترل پروژه
   پیگیری فعالیت ها،برگزاری جلسات فنی، کنترل پروژه ها و بررسی و ارزیابی فرآیندهای تولید و اجرا بر عهده این تیم می باشد .ساختار سازماني حوزه فنی و عملیات

ساختار سازماني حوزه بازاريابي و تضمين کيفيت

ساختار سازماني حوزه پشتيباني و توسعه منابع

ساختار سازماني مدیریت اپراتور